Lillängsskogen

Lillängsskogen har hotats vid minst fyra tillfällen de senaste 30 åren. Vid samtliga tillfällen har skogen räddats av engagerade Lillängsbor. Nu är det dags igen eftersom kommunen vill bygge en jättestor förskola för 200 barn i skogen. 40% av skogen kommer då att huggas ner och resten av skogen kommer att slitas ner så att ingen naturupplevelse finns kvar.

Kommunens första förslag om förskola lades fram våren 2018. Många organisationer och privatpersoner lämnade in samrådsyttranden. De allra flesta som yttrade sig ville bevara skogen så att nuvarande och kommande innevånare i centrala Nacka kan få en bostadsnära naturupplevelse. Inte minst vill vi att alla barn i området ska ha en härlig och orörd skog att gå till under sin förskole- och skotid.

Nästa sak som händer är att kommunens tjänstemän presenterar ett reviderat förslag som då läggs fram till så kallad granskning. Då får alla som vill yttra sig en gång till innan det slutgiltiga förslaget läggs fram till omröstning.

Samtidigt pågår det processer för att lägga ner förskoleprojektet och arbeta för Lillängsskogens bevarande. I kommunfullmäktige 2018-11-19 lade S fram ett förslag om att bevara Lillängsskogen som grönområde. S, NL och SD röstade för detta förslag, M, KD, L och C röstade emot och MP lade ner sina röster. NL har lagt en motion om att utreda förslaget med Järla förskola

Ett medborgarförslag om att göra Lillängsskogen till naturreservat har undertecknats av en lång rad medborgare och kommer att lämnas in till kommunens politiker att ta ställiing till.

Kommunens eget underlag Spridningsanalys Sicklaön pekar ut Lillängsskogen som en viktig värdekärna i länets gröna infranstruktur som är viktig att bevara för vissa arters överlevnad. Kommunens egen naturvärdesinventering konstaterar ochså att en förskola kommer att förstöra skogens naturvärden helt och hållet. Detta illustreras av bilder tagna i Lillängsskogen och i grönområden på Sicklaön som ligger i anslutning till förskolor och skolor. Kommunen har också kommit fram till att Lillängsskogen och Ättestupsberget är de enda områden i centrala Nacka som ger en skogskänsla.