Lillängsskogens naturvärden

Den av Nacka kommun beställda och av oberoende konsulter gjorda naturvärdesinventering av Lillängsskogen slår fast att:

"En exploatering av området bedöms att på sikt kunna ge kumulativa negativa effekter på den lokala naturmiljön, det vill säga att effekterna successivt kan komma att öka av varje enskild förtätning i Nacka och därmed sammantaget leda till större negativa konsekvenser för naturmiljön och den biologiska mångfalden, då naturmark försvinner.

Områdets naturvärden är sammankopplat med områdets rekreationsvärden och pedagogiska värden. Vid en exploatering kommer även dessa värden att på sikt gå helt förlorade. Utifrån ett pedagogiskt perspektiv blir det allt svårare att inom närområdet i urbana miljöer finna områden där barn kan uppleva skogsmiljö.

Sammantagen bedöms planförslaget att ha märkbart negativa konsekvenser på naturmiljön och även för andra värden (rekreation och pedagogik) som är starkt sammankopplade med naturvärden. En exploatering bör undvikas."

Detta sammanfattas i Nacka kommuns egen planbeskrivning så här:

"Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan."

För att illustrera hur HELA Lillängsskogens naturvärden kommer att påverkas starkt negativt föjer här bilder tagna i naturområden som ligger i anslutning till fyra skolor och förskolor samt en lekpark på Sicklaön. Ingen av bilderna är tagna på en skolgård eller i en lekpark. Alla är tagna i angränsande naturområden UTANFÖR skolornas och förskolornas områden. Bilderna är tagna samma kväll.

Naturvärden i skolnära skog

Skogsmark i anslutning till skola. Cirka 100 meter från skolgårdens gräns. Mark- och bustvegetationen är nedsliten och saknas helt
Träd i skogsmark i anslutning till skola. Cirka 100 meter från skolgårdens gräns.

Skogsbacke i anslutning till förskola. 50 meter från förskolan. Utanför staket med låsbar grind. Helt söndererroderad.
Skogsbacke i anslutning till lågstadieskola. Cirka 75 meter från skolgården. Som i alla grönområden i anslutning till skolor och förskolor är mark- och buskvegetation helt och hållet borta pga nedslitning
Skogsbacke i anslutning till mindre förskola. 50 meter utanför staket med låsbar grind. Utan buskvegetation ser man rakt igenom skogen. Man kan inte vistas i grönområdet utan att se omkringliggande bebyggelse.
Blockterräng i anslutning till offentlig lekplats.

Naturvärden i bostadsnära skog

Lillängsskogen på ungefär samma avstånd från den tänkta förskolan som på den första bilden i serien med skolnära natur
Stigen i Lillängsskogen som hundratals förskolebarn och skolbarn går varje vecka när de vill ha en naturupplevelse av hög kvalité. Den är brett upptrampad av många små fötter.
Så här ser naturligt eroderad mark ut. Det är högst upp på Hortusberget i Lillängsskogen, ganska hårt utsatt för väder och vind.
De hundratals förskole- och skolbarn som besöker Lillängsskogen varje vecka sliter naturligtvis en del på skogen. Här är det mest slitna området, gläntan där de flesta grupperna äter sin matsäck och har sin undervisning.
Den täta undervegitationen gör att man upplever sig omsluten av naturen trots att bebyggelsen bara ligger 20 meter bort, precis bakom träden på bilden
Blockterräng i Lillängsskogen.

Bilderna är högupplösta. Zooma in i din webbläsare för att se dem i sin fulla storlek.